Sökning: "Daniel Watson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Watson.

 1. 1. Att lyfta på bolagsslöjan. En komparativ studie av ansvarsgenombrott och lifting the veil i svensk respektive engelsk bolagsrätt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Nykvist; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt. För det första så strävar den efter att klargöra likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt i fråga om aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott respektive den närmaste engelska motsvarigheten lifting the veil. LÄS MER

 2. 2. Narrativa strukturer i lärospel : Narrativa strukturers påverkan på elevers minne i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Larsson; [2016]
  Nyckelord :Minne; Narrativ; Utbildning; Dataspel; Lärande; Tangential Learning;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår ifrån Watson, Morris & Harris (2010) och Annetta m.fl. (2008) undersökningar av användandet av dataspel i en läromiljö samt Portnow’s (2008) teorier om tangential learning. LÄS MER

 3. 3. Implementation och utvärdering av Mimer SQL Real-Time på INtime RTOS.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Watson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtualisering är en ökande trend där man istället för att ha en separat hårdvaruplattform förvarje system, så exekverar flera virtuella system på en och samma maskin. Dessa system kanha olika egenskaper och krav, exempelvis kan ett delsystem med hårda realtidskravinteragera med ett annat delsystem utan realtidskrav. LÄS MER

 4. 4. Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Mahmoud Gohari; Daniel Licau; [2008-01-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle är schizofrena individer hårt drabbade och möts med misstänksamhet från olika håll som till exempel arbetsgivare. De känner sig helt enkelt mindre värda och stigmatiserade. Många av dessa skulle kunna fungera i arbetslivet om de hade blivit accepterade. LÄS MER