Sökning: "Daniel Wyser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Wyser.

  1. 1. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
    Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

    Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER