Sökning: "Daniel fedeli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel fedeli.

  1. 1. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - en kritisk analys ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniel Fedeli; [2013]
    Nyckelord :Arbetsrätt; företrädesrätt; deltidsarbete; 25 a § LAS; rätt till heltid; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den svenska jämställdhetspolitiken utgår från ett övergripande mål om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma både sitt eget liv och samhället. Målet bygger på en tanke om att det existerar ett strukturellt och ojämlikt maktförhållande mellan män och kvinnor. LÄS MER