Sökning: "Daniela Eriksen Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Eriksen Karlsson.

  1. 1. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
    Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER