Sökning: "Daniela Forsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Forsberg.

  1. 1. Måltidssvårigheter hos patienter med demens : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Daniela Lillbrant; Elena Almazova; [2010]
    Nyckelord :demens; måltidsmiljö; omvårdnad; ätsvårigheter;

    Sammanfattning : Syfte med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med sjukdomen demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av kunskap och utbildning hos vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på 13 vetenskapliga artiklar. LÄS MER