Sökning: "Daniela Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Hansson.

  1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter och kunskap om hygienriktlinjer på operationssalen.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Martin Hansson; Daniela Lincoln Saavedra; [2013]
    Nyckelord :Operationssjuksköterska; hygienriktlinjer; dörröppningar; postoperativ sårinfektion; implementering; kvantitativ enkätundersökning; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Abstrakt I Patientsäkerhetslagen beskrivs patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Detta innebär att vårdpersonal ska ha kompetens att skydda patienten mot olika typer av vårdrelaterade skador. Postoperativa infektioner är den tredje vanligaste orsaken till infektion i samband med vård. LÄS MER