Sökning: "Daniela Jakobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniela Jakobsson.

 1. 1. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER

 2. 2. Mellan hopp och förtvivlan – att skydda barn mot våld : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Jakobsson; Daniela Wenström; [2018]
  Nyckelord :Socialarbetare; socialt arbete; barn och unga; social barnavård; utmaningar; strategier; svårigheter; handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld och om de anser att de kan leva upp till målet att skydda barnen. För att uppnå syftet svarar vi på de här frågeställningarna: Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? Vilka utmaningar beskriver socialsekreterarna? Hur hanteras utmaningarna? En kvalitativ metod har tillämpats och sju socialsekreterare har intervjuats. LÄS MER