Sökning: "Daniela Kjellquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Kjellquist.

  1. 1. Scania - En företagsanalys

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året harvindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköptaeller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scaniaska köpa upp MAN istället. LÄS MER