Sökning: "Daniela Maraboli Arenas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Maraboli Arenas.

  1. 1. Likabehandling och kränkning i förskolan : Dimensioner av förskollärares och barnskötares tal om diskriminering och kränkning

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Kajsa Fredriksson; Daniela Maraboli Arenas; [2015]
    Nyckelord :Diskriminering; kränkning; förskollärare; barnskötare; förhållningssätt; makt; normer.;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att få en uppfattning kring förskollärarnas och barnskötarnas tolkning kring begreppen kränkande behandling och diskriminering i förskolan. Syftet med undersökningen var då att få förståelse för hur förskollärare och barnskötare uppfattar och definierar dessa begrepp. LÄS MER