Sökning: "Daniela Svensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Daniela Svensson.

 1. 1. “Så får vi ordning på invandringen” - Om Moderaterna och deras samarbetspartiers migrationsdiskurs 2014-2022

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nanna Mikkelsen; Daniela Svensson; [2023]
  Nyckelord :Migration; migrationspolitik; Moderaterna; poststrukturalism; Bacchi; Foucault; diskursteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi har med Bacchis WPR-metod undersökt de diskursiva förändringarna kring migration i Moderaternas valmanifest och samarbetsdokument i 2014 och 2022. Uppsatsen utgår från ett poststrukturellt perspektiv, och tar avstamp i Foucaults subjektbegrepp samt Laclau och Mouffes diskursteori. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskeinitierad intervention för sköra äldre på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Patricia Real Svensson; Daniela Tapia Mendoza; [2021]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Frail elderly; Nurses; Length of stay; Akutmottagning; Sköra äldre; Sjuksköterskor; Vistelsetid;

  Sammanfattning : På Sveriges akutmottagningar ses att vistelsetiden ökar och att äldre över 65 år är de som står för nära hälften av alla akutbesök och mer än hälften av all sammanlagd vårdtid. Vistelsetiden inom sjukvården beskrivs med två begrepp, LOS som står för den totala vistelsetiden inom sjukhuset och ED LOS som beskriver vistelsetiden på akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn hos äldre

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Svensson; Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing interventions; Person-centered care; Sleep; Sleep problems; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnproblem; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnens fysiologi, stadier och struktur förändras i och med åldrandet. Dålig sömn påverkar flera organsystem och hormonutsöndring negativt. Långvarig sömnbrist kan leda till flera sjukdomstillstånd. Den allvarligaste sömnbristen är insomnia och många äldre lever med dess konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars skattning av 3-åringars sociala, emotionella och språkliga förmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Svensson; Daniela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; samspel; läsning; föräldraskap; SDQ; hälsa; språkligt engagemang; kön; Fokusenkäten; logoped; enkät; social förmåga; emotionell förmåga; språk; språklig förmåga; 3-åringar; språklig stimulans; utbildningsnivå; födelseland;

  Sammanfattning : ABSTRACT In Sweden parents in general has a high degree of trust in the Child Health Services (CHS) and it is imperative that the child healthcare works efficiently. The CHS offers early interventions to children and parents, through health monitoring, guidance and individual support. LÄS MER

 5. 5. ”Området mår bra av att ses med egna glasögon” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter om ungas dataspelsproblematik samt betydelsen av forskning och diagnostisering i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Erika Helgeson; Daniela Krook; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera professionellas erfarenheter av ungas dataspelsproblematik samt betydelsen av forskning och diagnostisering i deras arbete. Den vetenskapsteoretiska ansats som använts i studien är hermeneutiken. LÄS MER