Sökning: "Daniella Astasonok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniella Astasonok.

  1. 1. Barns språkutveckling i förskolan – en studie kring hur pedagoger ser på arbetet med språkinlärning

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Daniella Astasonok; Antonela Kaleb; [2015]
    Nyckelord :Flerspråkighet; identitetsutveckling; kultur; modersmålsundervisning; modersmål; språkinlärning; språkutveckling;

    Sammanfattning : Vår studie handlar om hur pedagoger arbetar i förskolan med språkutveckling samt förstärkning av barns modersmål. Syftet med studien var att se hur pedagoger i förskolan ser på arbetet med språkinlärningen, samt om deras arbetssätt skiljs åt. LÄS MER