Sökning: "Daniella Mayor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniella Mayor.

  1. 1. Utvisningsskyddet för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare : grunderna för utvisning enligt artikel 12 i direktivet om varaktigt bosatta

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniella Mayor; [2017]
    Nyckelord :Europarätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER