Sökning: "Daniella Roppen Magnusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniella Roppen Magnusson.

 1. 1. Being attached to an unsustainable lifestyle : A case study on accounting for the persistence of high emission lifestyles using an Ontological Security Lens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Daniella Magnusson Roppen; [2021]
  Nyckelord :Climate change; High emission lifestyle; Ontological security; Policy; Transformation;

  Sammanfattning : To fully acknowledge the complexity of the climate change, responses to climate change needs to be redefined, taking into consideration social aspects.  In this study, I explored the social aspect of ontological security defined as a lens to understand high emission lifestyles. LÄS MER

 2. 2. Att höras genom bruset : En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Innovation process; biotechnology; entrepreneurship; commercialization; implementation; network; Innovationsprocess; bioteknik; entreprenörskap; kommersialisering; implementering; nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur bioteknikföretaget agerar på en marknad med flertalet stora aktörer som tillsammans skapar ett brus som är svårt att höras genom samt kartlägga hur bioteknikföretaget agerar på den komplexa marknaden. Syftet är även att skapa en helhetsbild över bioteknikföretaget och deras strategiska beslut samt nästkommande steg. LÄS MER

 3. 3. Förmågan att organisera utan att begränsa : En studie om motstridigheterna i hanteringen av personalpolicys och rutiner ur ett human resource management-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :personnel policy; routine; HRM; motivation; commitment; organizational culture; values; organize; limitations; autonomy; guidelines; large companies; personnel management; contradictions; personalpolicy; rutin; HRM; motivation; engagemang; organisationskultur; värderingar; organisera; begränsa; självständighet; riktlinjer; stora företag; personalledning; motstridighet;

  Sammanfattning : Frågeställningar:- Varför är arbetet med HRM genom personalpolicys och rutiner väsentligt för företag?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till motivation och engagemang?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till organisationskultur och värderingar?SyfteSyftet med studien är att skapa en förståelse över hur företag arbetar med HRM för att hantera motstridigheter som kan uppkomma i arbetet med personalpolicys och rutinerMetodUndersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med relevanta respondenter inom HR på stora företag. Undersökningen har genomförts med en jämförande design. LÄS MER