Sökning: "Daniella Varli"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniella Varli.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER

 2. 2. Professionella samtal med barn i utsatta situationer : En kvalitativ studie om barnsamtal uitfrån socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniella Varli; Adessa Basmaci; [2017]
  Nyckelord :Social work; social workers; communication with children; social services; communication methodology; power.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to study social workers' experiences of communicating with children within the frame of child protection work. This includes the key factors that social workers experience in professional communication with children, how the conversations are designed and implemented, as well as the obstacles and opportunities that may arise in communication with children. LÄS MER

 3. 3. Professionella samtal med barn i utsatta situationer : En kvalitativ studie om barnsammtal utifrån socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adessa Basmaci; Daniella Varli; [2017]
  Nyckelord :Social work; social workers; communication with children; social services; communication methodology; power.; Socialt arbete; socialarbetare; barnsamtal; socialsekreterare; socialtjänsten; samtalsmetoder; makt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera socialsekreterares upplevelser av barnsamtal inom ramen för arbetet inom den sociala barnavården. Med detta innefattas att undersöka vilka centrala faktorer som socialarbetaren upplever är gemensamma i professionella barnsamtal, hur samtalen utformas och genomförs samt vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med lässtrategier. : En kvalitativ studie om läsförståelse i årskurs tre.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandy Varli; Daniella Maria Barsoum; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsutveckling; kvalitativ forskning och Lässtrategier;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare arbetar med lässtrategier, vilka lässtrategier de använder och hur de följer upp elevers läsutveckling. Lärarna har den huvudsakliga rollen att lära elever hur de ska utveckla sin läsförståelse. LÄS MER