Sökning: "Danielle Hernberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danielle Hernberg.

  1. 1. ”Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar och sexualitet” : professionella inom socialtjänsten om bemötande och arbete med unga som har sex som självskadebeteende

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Danielle Hernberg; [2018]
    Nyckelord :Adolescents; Sex as self-injury; Self-injury; Self-harm; Professionals; Social service; Unga; Sex som självskada; Självskadebeteende; Professionella; Socialtjänsten;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna målgrupp. LÄS MER