Sökning: "Danijela Vulovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danijela Vulovic.

  1. 1. Berättandedrama i förskolan : En studie om kommunikation och samspel mellan barn under berättandedramats tre områden: berättande, bokskapande och drama

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Danijela Vulovic; [2015]
    Nyckelord :berättandedrama; berättande; drama; bokskapande; kommunikation; samspel;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur berättandedrama kan stimulera till samspel och kommunikation mellan barnen och om hur barns lärande kan uppstår under dessa omständigheter. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, som ser lärande som socialt och kontextuellt betingat. LÄS MER