Sökning: "Danilo Grund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danilo Grund.

  1. 1. Redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde -Hur går man till väga och vad berättar siffran egentligen?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl-Johan Alvarsson; Danilo Svensson; [2012-06-27]
    Nyckelord :IAS 40; kassaflöde; verkligt värde; förvaltningsfastigheter; resurser;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns en klar tendens, särskilt genom harmoniseringen av redovisningen, mot en mer kapitalmarknadsinriktad redovisning. Frågan blir då hur företagen går tillväga när de värderar sina tillgångar till ett marknadsvärde och hur stor precisionen i värderingen är. LÄS MER