Sökning: "Dannberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Dannberg.

 1. 1. Digitala verktyg eller inte? : Lärares resonemang kring olika strategier som de använder i undervisningen för avkodning och läsflyt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Dannberg; Johanna Olsson; Johanna Jansson; [2022]
  Nyckelord :avkodning; läsflyt; digitala verktyg; strategier; ljudningsmetod; läsförmåga;

  Sammanfattning : För att kunna vara en del av samhället behöver människor ha god läsförmåga. Grunden i läsförmågan är avkodning och när avkodningen har utvecklats och behärskas utvecklas också läsflytet. Dessa förmågor har människor med sig hela livet. LÄS MER

 2. 2. Högläsning av skönlitteratur med fokus på läsutveckling - En kvalitativ studie med the Simple View of Reading som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Cederblom; Stina Dannberg; [2022]
  Nyckelord :Avkodning; lärarperspektiv; språkförståelse; medvetenhet; yrkesspråk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka syften lärare i årskurs 1–3 beskriver att de har med högläsning av skönlitteratur, med fokus på elevernas läsutveckling. Den syftar även till att undersöka vilka arbetssätt kopplade till högläsning som lärare beskriver att de använder för att främja elevernas läsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Diskret händelsestyrd simulering för att analysera en alternativ vårdväg på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oscar Kareld; Theresa Dannberg; [2022]
  Nyckelord :discrete event simulation; ambulance; alternate route of care; diskret händelsestyrd simulering; ambulans; alternativ vårdväg;

  Sammanfattning : Behovet av akut vård har ökat under de senaste åren och satt ökad press på ambulanssektorn i stort. Hur man kan förbättra och effektivisera olika delar av vårdkedjan är en fråga som beslutsfattare inom denna sektor ständigt behöver ha i åtanke för att kunna möta detta behov. LÄS MER

 4. 4. Digitala resurser i literacyundervisning : En litteraturstudie om vilka fördelar digitala resurser kan erbjuda elevers literacyutveckling samt vilka faktorer som påverkar hur de används

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Olsson; Johanna Jansson; Louise Dannberg; [2021]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitala resurser; literacyutveckling; literacyundervisning;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras utvecklas också Läroplanen. År 2017 reviderades Läroplanen i syfte att implementera mer digital kompetens i undervisningen. Kursplanen i svenska fokuserar till stor del på elevers literacyutveckling men revideringen 2017 har även medfört ett fokus på digitala resurser. LÄS MER

 5. 5. Security Analysis of Microservice Choices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Dannberg; [2021]
  Nyckelord :Threat modeling; Security; Microservices; The Common Misuse Scoring System; National Institute of Standards and Technology; Return Of Security Investment; Hotmodellering; Säkerhet; Mikrotjänster; Säkerhetsinvestering; Evaluering av säkerhet;

  Sammanfattning : Security research is beneficial for companies that want their system protected against threats to their business. The focus of this project is on security considerations. These considerations are with regards to when companies want to evaluate the benefits of extracting microservices from their monolithic system. LÄS MER