Sökning: "Dannikewoman"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Dannikewoman.

  1. 1. Gränsöverskridande könsidentiteter : Att definieras som normativ eller icke- normativ individ i det forntida samhället

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Linda Demidoff; [2020]
    Nyckelord :Gender Non- Conforming identities; Queer-theory; Dannikewoman; Birkaworrior; Oleneostrovski mogilinik; Shamanism;

    Sammanfattning : Gränsöverskridande könsidentiteter - Att definieras som normativ eller icke- normativ individ i det forntida samhället. Gender Non- Conforming identities- To be defined as an normative or non- normative person in the prehistorical society. LÄS MER