Sökning: "Dansundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Dansundervisning.

 1. 1. Dans, självförtroende och självkänsla : En fenomenologisk studie om danselevers upplevelse i dansundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Tilde Naglitsch; [2022]
  Nyckelord :Student perspective; dance education; self-concept; self-efficacy; Studentperspektiv; dansundervisning; självkänsla; självförtroende;

  Sammanfattning : This study examines how dance education can affect a dance student’s self-efficacy and self-concept. The purpose is to shine light on the students perspective on their education. LÄS MER

 2. 2. Min "safe zone" : - en kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers erfarenheter av att kroppsligt bebo och expandera i dansundervisning

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Kristin Sandström; [2022]
  Nyckelord :dansundervisning; danssal; förväntningar; normer; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate secondary education students’ experiences of inhabiting and expanding in dance education. The method used was semi-structured interviews and queer phenomenology was the theoretical approach. The results showed that students experience many expectations in dance lessons. LÄS MER

 3. 3. Att dansa fram en plats : Om dansundervisning och skolans rum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Klara Degerman; [2022]
  Nyckelord :architecture; artistic approach; educational space; hermeneutics; life-world; arkitektur; hermeneutik; konstnärligt förhållningssätt; livsvärld; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks förhållandet mellan dansundervisning och de platser där de äger rum, i huvudsak skolans danssalar. Genom att intervjua danslärare och elever på gymnasiets estetiska program, samt göra observationer i skolmiljöer, ställs frågor om hur dansundervisningen å ena sidan påverkas av den plats där den äger rum å andra sidan kan påverka eller utforska dessa platser. LÄS MER

 4. 4. Dans med svåra steg? : Hur idrottslärare arbetar med och bedömer sina elevers danskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sammy Nemer; Jon Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Assessment; Bourdieu; Curriculum theory; Dance; Grades; Physical education; Physical education teachers; Bedömning; Betyg; Bourdieu; Dans; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt behöriga idrottslärare bedömer och betygsätter elever i idrott och hälsa gällande dans men även hur de arbetar med detta moment. För att undersöka detta avser studien besvara följande frågeställningar: ●      Hur arbetar idrottslärare med momentet dans i sin undervisning? ●     Hur bedömer idrottslärare eleverna formativt respektive summativt gällande dans? Totalt har sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med behöriga idrottslärare på både grund- och gymnasieskolor i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Samarbete, interaktion och kommunikation i improvisation : Om utmaningar och möjligheter i undervisning i improvisation på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Svedvall; [2022]
  Nyckelord :dans; dansundervisning; dialog; samspel; sociokultur; improvisation; interaktion;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar i undervisning i dansimprovisation med elever som studerar inriktningen dans på estetiska programmet. Undersökningens teoretiska ramverk utgår från sociokulturell teori om lärande. Undersökningen genomförs i form av en fallstudie. LÄS MER