Sökning: "Danyal Iqbal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danyal Iqbal.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att använda sig av en tolk inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Danyal Iqbal; Darian Paslawski Saleh; [2017]
    Nyckelord :kommunikation; information; sjuksköterskans upplevelser; tolkanvändning; sjuksköterskans ansvar;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Behovet av tolk vid vårdrelaterade besök har ökat i samband med den ökade migrationen till Europa. Drygt en miljon människor på flykt ifrån krig och förföljelser beräknades år 2015 passera inom ramarna av Europa, vilket är den genom tiden största migrationen till Europa dokumenterad. LÄS MER