Sökning: "Darja Singborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darja Singborn.

  1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och samarbete med kirurgen

    Magister-uppsats,

    Författare :Ainura Bladh; Darja Singborn; [2019-06-20]
    Nyckelord :Communication; operating rooms; operating room nurse; surgeon; erfarenhet; kirurg; kommunikation; operationssjuksköterska; operationssal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor och kirurgen har ett nära samarbete i den perioperativa vården. Forskning visar att kommunikation dem emellan ibland kan vara bristfällig, vilket i sin tur kan hota patientsäkerheten. LÄS MER