Sökning: "Darsen Umaganthan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darsen Umaganthan.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning i kommunala och privata bostadsbolag

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Niklas Bergman; Darsen Umaganthan; [2018]
    Nyckelord :Sustainability reporting; Hybrid organizations; Municipally owned housing company; Privately owned housing company; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Agency theory; Hållbarhetsredovisning; Hybrida organisationer; Kommunala bostadsbolag; Privata bostadsbolag; Intressentteorin; Legitimitetsteori; Agentteori;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har blivit en viktigare del för de svenska företagen vilket visas i den signifikanta ökningen av omfattningen och kvaliteten av hållbarhetsredovisningen som har skett den senaste tiden. Ett flertal studier har tidigare studerat sambandet mellan hållbarhetsredovisningen och faktorer som storlek, branschtillhörighet och synlighet. LÄS MER