Sökning: "Darya dastgheib"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darya dastgheib.

  1. 1. En ideologikritisk analys av Facebook

    Kandidat-uppsats, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

    Författare :Darya Dastgheib; [2010]
    Nyckelord :facebook; ideologier; värderingar; företagets policy och regelverk; diskursanalys;

    Sammanfattning : Facebook är ett centralt verktyg för mellanmänsklig kommunikation. Plattformen används dagligen världen över för diskussion och opinionsbildning. Samtidigt är Facebook ett privat företag som avyttrar vinst. LÄS MER