Sökning: "David Agius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Agius.

  1. 1. Relationen mellan ledarskap och organisationskultur i krishantering: En empirisk studie av Crisis Response Leadership Matrix

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :David Agius; Andreas Jansson; [2022]
    Nyckelord :Crisis; leadership; leadership competencies; crisis management; organizational culture.;

    Sammanfattning : Syfte: Organisationer är beroende av en ledare i krissituationer, men hur behöver ledarskapet anpassas till den rådande organisationskulturen? Tidigare forskning har presenterat en modell Crisis Response Leadership Matrix (CRLM) för att matcha rätt ledare för given organisationskultur. Syftet med denna studie är att genom empiriska observationer utveckla CRLM modellens spektrum. LÄS MER