Sökning: "David Alfvenhierta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Alfvenhierta.

  1. 1. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
    Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

    Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER