Sökning: "David Andersson-Jit"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Andersson-Jit.

  1. 1. Årsrapporters förändring över tid : Ett svenskt perspektiv

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Henrik Bradley; David Andersson-Jit; [2016]
    Nyckelord :Annual reports; mapping; change; impression management; information overload; Årsrapporter; kartläggning; förändring; impression management; information overload;

    Sammanfattning : Årsrapporter producerade av bolag anses vara det traditionella sättet att kommunicera mellan publika aktiebolag och dess intressenter. Enligt tidigare forskning i andra länder har dock årsrapporters storlek och struktur förändrats. LÄS MER