Sökning: "David Aouseus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Aouseus.

  1. 1. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

    Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER