Sökning: "David Broome"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Broome.

  1. 1. Revisorsassistenters upplevelse av handlingsutrymme och comfort

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :My Broomé; David Trosell; [2015]
    Nyckelord :audit associate; discretion; comfort; experience; personality; revisorsassistent; handlingsutrymme; comfort; erfarenhet; personlighet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett begränsat utbud av vetenskaplig forskning omrevisorsassistenter, men av tillgänglig forskning framgår att revisorsassistentergenomför en stor del av revisionens granskning. Okunskap om hur revisorsassistenternasjälva upplever sin arbetssituation - handlingsutrymme och comfort - motiverar vårstudie. LÄS MER