Sökning: "David Calderón Miguel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Calderón Miguel.

  1. 1. Percepción y motivación de la lengua española. Percepción y motivación en alumnos estudiantes de español como lengua extranjera en el ámbito de la educación para adultos en Suecia.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :David Calderón Miguel; [2015-06-17]
    Nyckelord :spanska; Percepción; motivación; estudiante adulto; español como lengua extranjera E LE ; Komvux;

    Sammanfattning : Denna uppsats, som syftar till att hitta den bild som studenterna har av det spanska språket och målet de har med sitt lärande, har motiverats av bristen på liknande studier för en vuxen befolkning vars studier inte är obligatoriska. Av denna anledning har vi tagit hänsyn till teorier om motivation, teorier och studier av kvalitativa metoder, de viktigaste områdena för påverkan av det spanska språket i världen, samt metoder för liknande studier på motivation i att lära sig språk. LÄS MER