Sökning: "David Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden David Daniel.

 1. 1. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av betydelsefulla strategier för en patientsäker interhospitaltransport med intuberad patient eller där intubationsberedskap krävs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Almqvist; David Norberg; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Critical Incident Technique; Interhospital transport; Intensivvårdssjuksköterskor; Intubationsberedskap; Intuberad; Patientsäkerhet; Strategier;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet interhospitala transporter med intuberad patient eller där intubationsberedskap krävs ökar i Sverige och internationellt. Detta betyder att specialistsjuksköterskan i större grad kommer att få ansvara för dessa transporter. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; Daniel Sverdrup Bjurenvall; David Langenius; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Market timing teorin; Konjunktur; Reporänta; Sverige; fastighetsbolag.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021 Kurs: FEKH89 Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag. Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. LÄS MER

 3. 3. A Space of Uncertainty : The Relevance of Canon law in the Aftermath of the Scholastic School

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för östkyrkliga studier

  Författare :Daniel Öhrvall; [2021]
  Nyckelord :”Canon law”; “Theory and practice”; “Ecclesiology”; ”Eastern Christian Studies”;

  Sammanfattning : The ancient canons are regarded as a collection of texts with almost the same status as the biblical text in the Easter Orthodox Church. The corpus has therefore a firm position in the identity of this church-tradition and is recognized as how faith, expressed in the gospels should be lived in ecclesial practice. LÄS MER

 4. 4. Hampafiberns potential för en hållbar utveckling : En jämförande studie mellan hampafiberisolering och konventionella isoleringsmaterial ur ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Daniel Svedin; David Wennberg; [2021]
  Nyckelord :Hemp fiber insulation; Global warming potential in buildings; climate impact of insulation materials; Green building materials; Biobased construction materials; Life cycle analysis; Hampafiberisolering; GWP i byggnader; Miljöpåverkan från isoleringsmaterial; Biologiska byggnadsmaterial; Livscykelanalys i byggnader;

  Sammanfattning : Världens fokus på hållbar utveckling är större än någonsin tidigare, och konstruktionssektorn ansvarar för upp emot 25 till 40 procent av de globala koldioxid emissionerna. Ett av nyckelmaterialen för att öka en byggnads energieffektivitet är isoleringsmaterialen. LÄS MER

 5. 5. Environmental Storytelling som ett ledande narrativ : Above the Clouds

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Parviainen; David Svensk; [2021]
  Nyckelord :Environmental Storytelling; Rhizomatics; Narrative; Game environment; Digital game; Environmental Storytelling; Rhizomatik; Narrativ; Spelmiljö; Digitalt spel;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att bidra till ökad förståelse för hur konceptet“Environmental Storytelling” kan verka som ett ledande narrativ i en digital gestaltning, iform av ett datorspel, där användaren förs framåt i berättelsen med fokus på EnvironmentalStorytelling, det vill säga spelets miljö. I denna artikel analyseras kortfattat vad narrativ inomdigitala spel innebär för att sedan gå vidare med att undersöka vad EnvironmentalStorytelling fyller för roll inom digitala spel. LÄS MER