Sökning: "David Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden David Eriksson.

 1. 1. Growth and Momentum - Rich and Richer : -A study on momentum and growth on the automotive Frankfurt stock market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Charlie Vindehall; David Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Active investing; Growth; Momentum; Efficient Market hypothesis; German automotive sector; CAPM; Alpha; Sharpe ratio;

  Sammanfattning : Active management funds are associated with higher transaction costs, which is something that has been acknowledged for a long time. The question is whether these costs can compensate with a higher return. This paper investigates how two active strategies, momentum and growth investing, have performed in relation to a passive index. LÄS MER

 2. 2. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; [2020]
  Nyckelord :enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Sammanfattning : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; [2020]
  Nyckelord :enkät; Intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Sammanfattning : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energidensitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. LÄS MER