Sökning: "David Flach"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Flach.

  1. 1. Kvalitetsmodeller och dess potentiella användning i ett bostadsföretag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :David Flach; [2008]
    Nyckelord :Boendekvalitet; kundorientering; kvalitetsmodeller; tjänstesynsätt; tjänstekvalitet.;

    Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to show models from the literature which can underlie appraisal and development in the real estate business of Gavlegårdarna.1. Gavlegårdarna should be able to use the study in their work with quality assurance off their services.2. LÄS MER