Sökning: "David Florander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Florander.

  1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
    Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

    Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER