Sökning: "David Forsman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Forsman.

  1. 1. Outsourcingsamarbeten : Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och kontraktets betydelse

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Sofie Forsman; David Hedin Örtenhag; [2017]
    Nyckelord :Outsourcing; outsourcingsamarbeten; affärsrelationer; kontrakt; auktoriserade redovisningskonsulter; SME-företag;

    Sammanfattning : Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och kontraktsskrivningar. LÄS MER