Sökning: "David Grenabo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Grenabo.

  1. 1. Koordinering av familjeförmåner i EG-rätten

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Grenabo; [2002]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Resumé och sökord Uppsatsen behandlar samordningen inom EU av de sociala trygghetssystemen, genom rådets förordning (EEG) nr 1408/71. Inriktningen är på den förmånsgrupp som kallas familjeförmåner. Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 berörs också i den mån den har betydelse för förmåner i de sociala trygghetssystemen. LÄS MER