Sökning: "David Haas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Haas.

 1. 1. Regional transportutveckling och lokal påverkan : En studie av ideal kopplade till järnvägen, stationsplacering samt regional tillhörighet i Hamar, Norge.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Ödegaard Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka regionaliseringsprocesser som innehåller infrastrukturutbyggnader, och se hur dessa påverkar mindre städer. Studien utgår från teorier om stadsbyggnadsideal, utarbetade av Krister Olsson och Tigran Haas (2013), teorier om regional utveckling (dromoregioner), platsidentitet, post-politik samt David Harveys indelning i absoluta, relativa och relationella rum. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers skriftliga argumentation : En jämförande studie av gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :David Haas; [2014]
  Nyckelord :gymnasieelevers argumentation; skriftlig argumentation; argumentationsanalys; nationella prov; svenska; svenska som andraspråk; bedömningsanvisningar; logik; empiri; språkliga medel;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur elever i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet bedriver skriftlig argumentation i nationella proven utifrån aspekterna logik, empiri och språkliga medel. Uppsatsen syfte är dels att få ökad kunskap om likheter och skillnad­er mellan eleverna i svenska och svenska som andraspråks skriftliga argument­a­­tion, dels vad som skiljer elevtexterna med betyget E (godkänt) och F (underkänt) utifrån nämnda aspekter. LÄS MER

 3. 3. Och syntaxen har sin gång : En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :David Haas; [2013]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; grammatisk kompetens; bedömning; processbarhetsteorin; monitormodellen; negationsplacering; fundamentering; spetsställning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra relationen mellan fyra vuxna svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift, och hur den kompetensen förhåller sig till kursmålen för B1-kursen på vilken de deltar. De grammatiska strukturer som undersöks är fundamentering och negationsplacering. LÄS MER

 4. 4. Sekter eller nya religiösa rörelser – kan man kalla dem vad man vill? : En diskursanalys av nya religiösa rörelsers, eller sekters, framställning i några utvalda läroböcker för Religionskunskap på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Haas; [2011]
  Nyckelord :läromedelsanalys; nya religiösa rörelser; sekter; diskursanalys; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra läroböcker för Religionskunskap på gymnasiet förhåller sig till forskningsläget för nya religiösa rörelser, eller sekter, och styrdokumenten. Genom diskursanalyser undersöker studien om den kritik som finns mot andra läroböckers framställning av det här ämnet också bör riktas mot de fyra utvalda läroböckerna. LÄS MER