Sökning: "David Holmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Holmer.

  1. 1. Macroeconomic variables and their impact on the Swedish stock market

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Timur Cengiz; David Holmer; [2021]
    Nyckelord :Macroeconomics; Stocks; Macroeconomic variables; Stock market;

    Sammanfattning : The objective of this study is to investigate the impact of a few selected macroeconomic variables on the Swedish stock market index OMXS30. The study uses time series monthly data during the period 2000-2019. To investigate these relationships, the time series are transformed into stationary processes. LÄS MER