Sökning: "David Jivegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Jivegård.

  1. 1. Att förstå är att se. När hissen inte går hela vägen upp! Preklusionen i högre rätt och dess förhållande till rättslig utveckling.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Jivegård; [2015-02-17]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och problematiserar jag civilprocessens potential att bidra till rättslig utveckling, med ett särskilt fokus på preklusionsreglerna. Med hjälp av ett systemteoretiskt perspektiv bygger jag en teoretisk modell som söker förklara vilka typer av omständigheter som typiskt sett kommer att presenteras för landets underinstanser. LÄS MER