Sökning: "David Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden David Johansson.

 1. 1. Probability Distortion in the relationship between Depression and Problem Gambling: A Mediation Analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chi Nguyen; David Johansson; [2021-08-04]
  Nyckelord :problem gambling; depression; probability distortion; mediation; probability weighting function; prospect theory;

  Sammanfattning : We posit that people with depressive symptoms are prone to problem gambling, and explorewhether one possible driver of this is that depression increases misperception of probabilities.To test this hypothesis, we conducted a self-report survey on 230 regular gamblers recruitedfrom Prolific. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom palliativ vård En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; Etik; Etiska dilemman; Palliativ vård; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom palliativ vård arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv som beaktar patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor ställs inför ett svårt val där alla alternativ utmanar sjuksköterskans moraliska principer. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) : En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Falkdalen; David Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. LÄS MER

 4. 4. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 5. 5. Interaktivitet inom ambisonics : Samband mellan rörelser och interaktivt ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :David Johansson; Nils Rydh; [2021]
  Nyckelord :Kinaesthesia; agency; interactivity; ambisonics; interactive audio; Kinestesi; agens; interaktivitet; ambisonics; interaktivt ljud;

  Sammanfattning : Musik och rörelser har sedan urminnes tider varit nära bundna via dansen, men detta sambandet har för det mesta varit endimensionellt i den mening att en eller fler människor som reagerar till musik eller ljud av något slag. Här har vi sett att det finns ett intressant rumsligt, interaktivt och sinnligt utforskande att göra. LÄS MER