Sökning: "David Jonas"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden David Jonas.

 1. 1. Den mest betydelsefulla kärleken i Samuelsböckerna? En homoerotisk analys av Davids och Jonatans relation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jonas Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Homoeroticism; Ideological criticism; Queer; David and Jonathan; אָהַב; חָפֵץ.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Was the romance between David and Jonathan more than brotherly affection? There is an erotic tension between David and Jonathan as described in 1 Sam 20:18 to 2 Sam 1:26, and this thesis aims to examine their relationship using an ideology-critical method. With this method, the analysis will notice prominent ideology behind, in and in front of the biblical text. LÄS MER

 2. 2. När nycklarna sällan passar : En essä om pedagogers villrådighet i mötet med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Beatrice Lunnelie; [2020]
  Nyckelord :Approach; relationships; knowledge; affective; externalised behaviors; low-impact approaches; Förhållningssätt; relationer; kunskap; affekt; utagerande beteenden; lågaffektiva metoder;

  Sammanfattning : In this scientific essay I examine three situations in which the common difficulty is how I, as an educator, should respond to a child with challenging behavior. The purpose of this essay is to investigate how different approaches affect children with externalising behavior. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmet och skolan i den integrerade inomhusmiljön : En kvalitativ intervjustudie om fritidshemmets rum i skolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Maatson; David Samuelson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka inomhusmiljöns betydelse för personal i fritidshem och hur den integrerade delningen av lokaler med skolan påverkar fritidshemmets verksamhet. Genom att transkribera och analysera semistrukturerade intervjuer med hjälp av en tematisk analysmetod kunde vi erhålla kunskap om undersökningens område. LÄS MER

 4. 4. En dator per elev - bra eller inte? En kvantitativ analys av hur lärare förhåller sig till 1:1 konceptet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonas Andersson; David Nyqvist; Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Diametermätning av timmer med stereovision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :David Isaksson; Jonas Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Computer vision; Stereo vision; Log inspection; Point cloud; Image rectification; Datorseende; Stereovision; Timmermätning; Punktmoln; Bildrektifiering;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet för den här studien är att utveckla en metod för att mäta diametern på travat timmers ändträytor i en bild med förvridet perspektiv där ytorna befinner sig på olika djup i förhållande till varandra, för att effektivisera mätning inom skogsindustrin. Metod – Denna studie genomfördes i samarbete med Cind AB, och arbetet var uppdelat i två faser med Design Science Research som forskningsmetod. LÄS MER