Sökning: "David Khalili"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Khalili.

  1. 1. Balanced Scorecard i ett åkeriföretag : Implementering av det balanserade styrkortet i Poståkeriet Stockholms verksamhet – uppväger fördelarna nackdelarna?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ali Khalili; Patrik Stille; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Författarna och skaparna av det balanserade styrkortet, Robert S Kaplan & David P Norton, menar att behovet av ett ekonomistyrningsverktyg som ger en mer fullständig helhetsbild än enbart finansiella mått har ökat alltmer. Detta främst då den konstant föränderliga värld företagen agerar i har skiftat fokus och ser kunden som allt viktigare, vilket medför att företagen måste förstå och få grepp om den egna verksamheten för att i förlängningen nå långsiktiga framgångar. LÄS MER