Sökning: "David Lars Anders Brissman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Lars Anders Brissman.

  1. 1. Avhjälpande och prisavdrag i entreprenadavtal : särskilt om rätten till ersättning för uppskattade avhjälpandekostnader

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Lars Anders Brissman; [2014]
    Nyckelord :Entreprenadrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER