Sökning: "David Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden David Larsson.

 1. 1. Revisorns ekonomiska brottsbekämpning - En rättsanalytisk studie av revisorns anmälningsskyldighet enligt ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :David Larsson; [2023]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Aktiebolagslagen ABL ; Ekobrottsmyndigheten EBM ; Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR ; God revisors- och revisionssed; Misstankegrad; Kan misstänkas ; Misstanketrappa; Revisorsinspektionen RI ; Tystnadsplikt; Upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic crime (white-collar crime) in limited companies is a major social problem in Sweden, and the auditor plays an important role in cases of suspected crime for a functioning business community. Since 1999, the government has been working to make the auditors' fight against crime more effective in order to prevent and detect financial crime. LÄS MER

 2. 2. Bodapolska, slängpolska och finnskogspols : En komparativ analys av tre tretakter i svensk folkmusik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Hanna Lenander; [2022]
  Nyckelord :folkmusik; polska; bodapolska; slängpolska; finnskogspols; komparativ analys; metaforteori;

  Sammanfattning : In this comparative analysis of three kinds of traditional Swedish 3/4-measure music, three different tunes, representing three groups of tunes within the genre respectively (the groups bodapolska, slängpolska and finnskogspols), are analysed in two ways. First, a quantitative analysis of the song's beat, which is discussed in relation to the concept of asymmetrical beat, measure, tempo, and the subjective experience. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosanna Dellwik; David Larsson; Timothy Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Informationstillgänglighet; Redovisningstraditioner; Utvecklingskostnader; Forskning; Kulturskillnader; Redovisning. Regelverk; Disclosure; Accounting traditions; Development costs; Cultural differences; IFRS; Hofstede; Nobes Parker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. LÄS MER

 4. 4. Värderelevansen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Johansson; David Larsson; Jacob Svensson; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; value relevance; accounting harmonization; market efficiency the nature of goodwill; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The value relevance of goodwill Seminar date: June 3th 2022 Course: FEKH69, Degree Project, Business Administration, Undergraduate level, 15 UPC Authors: Albin Johansson, David Larsson & Jacob Svensson Advisor: Maria Gårdängen Key words: goodwill, value relevance, accounting harmonization, market efficiency & the nature of goodwill Research question: Does the value relevance of goodwill differ between the telecommunication sector and the food production sector? If differences can be identified, what do they stem from? Purpose: The purpose of the study is to compare the value relevance of goodwill in the food production sector and the telecommunication sector and explain potential differences in the value relevance of goodwill. Methodology: The study uses a multivariable regression analysis to examine the value relevance of the largest 80 companies in each sector during the years 2009, 2013 and 2018. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i en flerspråkig kontext : En litteraturstudie om vad som främjar flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :David Larsson; Daniel Nyström; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; transspråkande; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sverige har genomgått en stor och snabb samhällsförändring i ett multikulturellt avseende. Till följd av ökad migration de senaste decennierna har Sverige blivit mer mångkulturellt och språksituationen förändrats. Detta får direkta konsekvenser för lärare som får en större ansvarsbörda utan att besitta lämpliga verktyg. LÄS MER