Sökning: "David Lawson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Lawson.

  1. 1. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

    Författare :David Garcia Lawson; [2019]
    Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

    Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER