Sökning: "David Losell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Losell.

  1. 1. Att bygga det friska företaget

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Emma Holm; David Losell; [2018]
    Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; välbefinnande; ledarskap; hälsa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska företag. LÄS MER