Sökning: "David Nelandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Nelandersson.

  1. 1. Konsten att lämna patienten hemma

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :David Nelandersson; [2023]
    Nyckelord :“lämna hemma”; “ambulanssjuksköterska”; “systematisk litteraturstudie”; “kvalitativ innehållsanalys”; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. LÄS MER