Sökning: "David Nergelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Nergelius.

  1. 1. Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :David Nergelius; Anna Linde Andersson; [2019]
    Nyckelord :Läsförståelse; matematikundervisning; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; utländsk bakgrund;

    Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. LÄS MER