Sökning: "David Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden David Nilsson.

 1. 1. Intimitetspraktiker : En kvalitativ studie om högskolestudenters sätt att göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; emotionellt utlämnande; intimitetspraktiker; vänskapsrelationer; kärleksrelationer; sociala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden, expand and enrich the understanding of intimacy. To achieve this purpose, three framing questions will be proposed; How is intimacy practised in friendship and love relationships, What similiraties respectively differences exists in the ways of practising intimacy in friendship and love relationships, finally What social significances is intimacy built upon? A qualtitative researchmethod, interviewing 6 collegestudents was performed. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 3. 3. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbaserat arbetssätt inom akademin : En kvalitativ studie om medarbetare inom akademin och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Rebinder-Lindström; David Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Activity-based working; combi-office; social relations; psychosocial work environment; coping; Aktivitetsbaserat arbetssätt; kombikontor; sociala relationer; psykosocial arbetsmiljö; coping;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserat arbetssätt har sedan några år tillbaka slagit igenom på marknaden och blivit en stor trend både i Sverige och resten av världen. Det är ett omstritt begrepp sombåde fått lovord och kritik. LÄS MER

 5. 5. "Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Järpvall; [2019]
  Nyckelord :genus; normer; queer; sexualitet; textanalys; ungdomslitteratur; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i ungdomsböckerna Jag, En (David Levithan 2013) och Gilla ”Hata horan!” (Johanna Nilsson 2012). Problemformuleringen och dess relevans har en stark koppling till skolans värdegrund, således undersöker jag även hur dessa texter skulle kunna ligga till grund för ett värdegrundsarbete utifrån just genus och sexualitet. LÄS MER