Sökning: "David Ottosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Ottosson.

  1. 1. Vad vi möter när vi möter objekt

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Gudmund Bladh; David Ottosson; [2016]
    Nyckelord :Arts and Architecture;

    Sammanfattning : .... LÄS MER